උපුටා ගැනීම:
සංයුත්ත නිකාය > නිදාන වර්ගය > අභිසමය සංයුක්තය > පටිච්චසමුප්පාද සූත්‍රය
සංයුත්ත නිකාය > නිදාන වර්ගය > අභිසමය සංයුක්තය > විභංග සූත්‍රය
සංයුත්ත නිකාය > නිදාන වර්ගය > අභිසමය සංයුක්තය > ඤාණවත්ථු සූත්‍රය
# පටිච්චසමුප්පාදය