# බුද්ධානුස්සති භාවනාව
1 මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන්වහන්සේ සියළු කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරුවූ සේක. රහසින්වත් පවු නොකළ සේක. සියළු පාපයන් ගෙන් මිදුන සේක. වීත රාගී වූ සේක. වීත දෝසී වූ සේක. වීත මෝහී වූ සේක.
2 බුදු රජාණන්වහන්සේ ඇසින් රූප දැක ඒ රූප කෙරෙහි නො ඇළුන සේක. නො ගැටුන සේක. මුලා නො වුන සේක. ආශාව දුරුකළ සේක. ඇස සංවර කළ සේක. ඇස දමනය කළ සේක. ඇස පාලනය කළ සේක.
3 කණින් ශබ්ද අසා ඒ ශබ්ද කෙරෙහි නො ඇළුන සේක. නො ගැටුන සේක. මුලා නො වුන සේක. ආශාව දුරුකළ සේක. කණ සංවර කළ සේක. කණ දමනය කළ සේක. කණ පාලනය කළ සේක.
4 නාසයෙන් ගඳ සුවඳ දැන ඒ ගඳ සුවඳ කෙරෙහි නො ඇළුන සේක. නො ගැටුන සේක. මුලා නො වුන සේක. ආශාව දුරුකළ සේක. නාසය සංවර කළ සේක. නාසය දමනය කළ සේක. නාසය පාලනය කළ සේක.
5 දිවෙන් රස දැන ඒ රසය කෙරෙහි නො ඇළුන සේක. නො ගැටුන සේක. මුලා නො වුන සේක. ආශාව දුරුකළ සේක. දිව සංවර කළ සේක. දිව දමනය කළ සේක. දිව පාලනය කළ සේක.
6 කයෙන් පහස ලබා ඒ පහස කෙරෙහි නො ඇළුන සේක. නො ගැටුන සේක. මුලා නො වුන සේක. ආශාව දුරුකළ සේක. කය සංවර කළ සේක. කය දමනය කළ සේක. කය පාලනය කළ සේක.
7 මනසින් අරමුණු දැන ඒ අරමුණු කෙරෙහි නො ඇළුන සේක. නො ගැටුන සේක. මුලා නො වුන සේක. ආශාව දුරුකළ සේක. මනස සංවර කළ සේක. මනස දමනය කළ සේක. මනස පාලනය කළ සේක.
8 සියළු කුසල් දහම් උපදවා ගත් සේක. සියලු ලෝ වැසියන් ගේ අමිස පූජා ප්‍රතිපත්ති පූජා පිලිගැනීමට සුදුසු වන සේක.
9 බුදු රජාණන්වහන්සේ අරහං වන සේක. අරහං වන සේක. අරහං වන සේක.
10 මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන්වහන්සේ අවබෝධ කළ යුතු වූ දුක නම් වූ ආර්ය සත්‍ය ගුරු උපදේශ නැතිවම අවබෝධ කොට වදාළ සේක.
11 ප්‍රහානය කළ යුතු වූ දුක හට ගැනීම නම් වූ ආර්ය සත්‍ය ගුරු උපදේශ නැතිවම ප්‍රහානය කොට වදාළ සේක.
12 සාක්ෂාත් කළ යුතු වූ දුක නැතිවීම නම් වූ ආර්ය සත්‍ය ගුරු උපදේශ නැතිවම සාක්ෂාත් කොට වදාළ සේක.
13 ප්‍රගුණ කළ යුතු වූ දුක නැතිවීමේ මග නම් වූ ආර්ය සත්‍ය ගුරු උපදේශ නැතිවම ප්‍රගුණ කොට වදාළ සේක.
14 බුදුරජාණන්වහන්සේ මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් සත්‍ය ඤාණ වශයෙන් ද, කෘත්‍ය ඤාණ වශයෙන් ද, කෘත ඤාණ වශයෙන් ද, පරිවර්ත තුනකින් යුතුව, ආකාර දොළසකින් යුතුව ගුරු උපදේශ නැතිවම අවබෝධ කොට වදාළ නිසා සම්මා සම්බුද්ධ වනසේක. සම්මා සම්බුද්ධ වනසේක. සම්මා සම්බුද්ධ වනසේක.
15 මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන්වහන්සේ අහසින් ගමන් කිරීමට ද, පොලොවෙහි කිමිදී වෙන තැනකින් මතුවීමට ද, ජලයේ සක්මන් කිරීමට ද, සියල්ල විනිවිද නොපෙනී ගමන් කිරීමට ද, එක් අයෙකුව සිට බොහෝ දෙනෙකු බවට පත්වීම ද, බොහෝ දෙනෙකුව සිට එක් අයෙකු බවට පත් විම ද ආදී අනන්ත ප්‍රාතිහාරයන් ගෙන් යුතු ඍද්දිවිද ඤාණය ලබාගත් සේක.
16 දුර තිබෙන රූපය ද, ලඟ තිබෙන රූපය ද දැකීමේ හැකියාව වූ දිබ්බ චක්ඛු ඤාණය ලාබා ගත් සේක.
17 දුර තිබෙන ශබ්දය ද, ලඟ තිබෙන ශබ්දය ද ඇසීමේ හැකියාව වූ දිබ්බ සෝථ ඤාණය ලාබා ගත් සේක.
18 සියලු ලෝක සත්වයන්ගේ අතීත ජිවිත දැකීමේ හැකියාව වූ පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඤාණය ලබාගත් සේක.
19 සියලු ලෝක සත්වයන් කර්මානු රූපව චුතවන උපදින ආකරය දැකීමේ හැකියාව වූ චුතූපපාත ඤාණය ලබාගත් සේක.
20 සියලු ආශ්වයන් ක්‍ෂය කොට ආසවක්ඛය ඤාණය ලබාගත් සේක.
21 සියලු ලෝක සත්වයන්ගේ සිත් දැකීමේ හැකියාව වූ පරචිත්ත විජාණන ඤාණය ලබාගත් සේක.
22 සියලු ලෝක සත්වයන්ගේ ඉන්දීය ධර්මයන් දිවුණු වී ඇති අකාරය දැකීමේ හැකියාව වූ ඉන්දීය පරෝ පරියත්ත ඤාණය ලබාගත් සේක.
23 සියලු ලෝක සත්වයන් තුල අණුසය ධර්මයන් පවතින අකාරය දැකීමේ හැකියාව වූ ආසයාණුස ඤාණය ලබාගත් සේක.
24 බුදුරජාණන්වහන්සේ දස බලධාරී වන සේක. සිව් විශාරද ඤාණී සේක.
25 මෙසේ අනන්ත ඤාණ ඇති බුදුරජාණන්වහන්සේ ඒ ඤාණයට අනුවම ජීවිතය පවත්වන නිසා විජ්ජාචරණසම්පන්න සේක.
26 මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන්වහන්සේ සුන්දර නිවන්මග සොයාගෙන සුන්දර නිවනට වැඩම කොට වදාල නිසා සුගත වන සේක.
27 මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන්වහන්සේ මේ මිනිස් ලෝකය, සියලු දිව්‍ය ලෝක, සියලු බ්‍රහ්ම ලෝක, සතර අපාය ආදී සියලු ලෝක අවබෝද කරගෙන ඒ සියලු ලෝකයන් ගෙන් නිදහස් වූ නිසා ලෝක විදූ වන සේක.