# අසුභානුස්සති භාවනාව
1 යටි පතුලෙන් උඩට හිසකෙස් වලින් පහලට හමකින් සීමාවුණ නානාප්‍රකාර අසූචියෙන් පිරුනා වූ
2 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'කෙස්' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
3 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'ලොම්' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
4 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'නිය' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
5 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'දත්' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
6 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'සම' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
7 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'මස්' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
8 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'නහර' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
9 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'ඇට' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
10 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'ඇට මිදුළු' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
11 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'වකුගඩු' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
12 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'හදවත' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
13 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'අක්මාව' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
14 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'දළබුව' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
15 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'බඩදිව' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
16 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'පෙනහළු' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
17 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'කුඩා බඩවැල' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
18 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'මහා බඩවැල' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
19 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'ආමාශය' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
20 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'අසූචි' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
21 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'හිස් මොල' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
22 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'පිත' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
23 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'සෙම' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
24 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'සැරව' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
25 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'ලේ' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
26 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'දහඩිය' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
27 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'තෙල් මන්ද' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
28 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'කදුළු' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
29 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'වුරුණු තෙල්' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
30 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'කෙල' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
31 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'සොටු' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
32 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'සදමිදුළු' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
33 මේ කයේ තිබෙන්නා වූ 'මුත්‍රා' කුණුවී යන හෙයින් ද, දුඟද හමන හෙයින් ද, පිළිකුල් ශරීරයක පිහිටි හෙයින් ද, දිරායන හෙයින් ද, දැකිම් වශයෙන් ද, ස්පර්ශ කිරිම් වශයෙන් ද, සටහනින් ද පිළිකුල යි පිළිකුල යි පිළිකුල යි
34 මෙවැනි වූ නානාප්‍රකාර අසුචියෙනුයි මේ කය පිරි පවතින්නේ
35 මෙවැනි වූ නානාප්‍රකාර අසුචියෙනුයි අන් අයගේ කයත් පිරි පවතින්නේ