# පටිච්චසමුප්පාද භාවනාව - 1
1 ඉපදීම ඇතිකල්හි ජරාමරණ ඇත
2 ඉපදීම ඉපදිමෙන් ජරාමරණ උපදි
3 භවය ඇතිකල්හි ඉපදීම ඇත
4 භවය ඉපදිමෙන් ඉපදීම උපදි
5 උපාදාන ඇතිකල්හි භවය ඇත
6 උපාදාන ඉපදිමෙන් භවය උපදි
7 තණ්හාව ඇතිකල්හි උපාදාන ඇත
8 තණ්හාව ඉපදිමෙන් උපාදාන උපදි
9 විඳීම ඇතිකල්හි තණ්හාව ඇත
10 විඳීම ඉපදිමෙන් තණ්හාව උපදි
11 ස්පර්ශය ඇතිකල්හි විඳීම ඇත
12 ස්පර්ශය ඉපදිමෙන් විඳීම උපදි
13 සළායතන ඇතිකල්හි ස්පර්ශය ඇත
14 සළායතන ඉපදිමෙන් ස්පර්ශය උපදි
15 නාමරූප ඇතිකල්හි සළායතන ඇත
16 නාමරූප ඉපදිමෙන් සළායතන උපදි
17 විඤ්ඤාණය ඇතිකල්හි නාමරූප ඇත
18 විඤ්ඤාණය ඉපදිමෙන් නාමරූප උපදි
19 සංස්කාර ඇතිකල්හි විඤ්ඤාණය ඇත
20 සංස්කාර ඉපදිමෙන් විඤ්ඤාණය උපදි
21 අවිද්‍යාව ඇතිකල්හි සංස්කාර ඇත
22 අවිද්‍යාව ඉපදිමෙන් සංස්කාර උපදි
23 ඔය විදිහට අවිද්‍යාව හේතු කරගෙන සංස්කාර ඇතිවෙනවා
24 සංස්කාර හේතු කරගෙන විඤ්ඤාණය ඇතිවෙනවා
25 විඤ්ඤාණය හේතු කරගෙන නාම රූප ඇතිවෙනවා
26 නාමරූප හේතු කරගෙන සළායතන ඇතිවෙනවා
27 සළායතන හේතු කරගෙන ස්පර්ශය ඇතිවෙනවා
28 ස්පර්ශය හේතු කරගෙන විඳීම ඇතිවෙනවා
29 විඳීම හේතු කරගෙන තණ්හාව ඇතිවෙනවා
30 තණ්හාව හේතු කරගෙන උපාදාන ඇතිවෙනවා
31 උපාදාන හේතු කරගෙන භවය ඇතිවෙනවා
32 භවය හේතු කරගෙන ඉපදීම ඇතිවෙනවා
33 ඉපදීම හේතු කරගෙන ජරා-මරණ, සෝක, වැළපීම්, කායික දුක්, මානසික දුක්, සුසුම් හෙළීම් ආදිය හටගන්නවා
34 ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ මුළු මහත් දුක් රැසම හටගන්නේ
35 ඉපදීම නැතිකල්හි ජරාමරණ නැත
36 ඉපදීම නිරුද්ධ විමෙන් ජරාමරණ නිරුද්ධ වේ
37 භවය නැතිකල්හි ඉපදීම නැත
38 භවය නිරුද්ධ විමෙන් ඉපදීම නිරුද්ධ වේ
39 උපාදාන නැතිකල්හි භවය නැත
40 උපාදාන නිරුද්ධ විමෙන් භවය නිරුද්ධ වේ
41 තණ්හාව නැතිකල්හි උපාදාන නැත
42 තණ්හාව නිරුද්ධ විමෙන් උපාදාන නිරුද්ධ වේ
43 විඳීම නැතිකල්හි තණ්හාව නැත
44 විඳීම නිරුද්ධ විමෙන් තණ්හාව නිරුද්ධ වේ
45 ස්පර්ශය නැතිකල්හි විඳීම නැත
46 ස්පර්ශය නිරුද්ධ විමෙන් විඳීම නිරුද්ධ වේ
47 සළායතන නැතිකල්හි ස්පර්ශය නැත
48 සළායතන නිරුද්ධ විමෙන් ස්පර්ශය නිරුද්ධ වේ
49 නාමරූප නැතිකල්හි සළායතන නැත
50 නාමරූප නිරුද්ධ විමෙන් සළායතන නිරුද්ධ වේ
51 විඤ්ඤාණය නැතිකල්හි නාමරූප නැත
52 විඤ්ඤාණය නිරුද්ධ විමෙන් නාමරූප නිරුද්ධ වේ
53 සංස්කාර නැතිකල්හි විඤ්ඤාණය නැත
54 සංස්කාර නිරුද්ධ විමෙන් විඤ්ඤාණය නිරුද්ධ වේ
55 අවිද්‍යාව නැතිකල්හි සංස්කාර නැත
56 අවිද්‍යාව නිරුද්ධ විමෙන් සංස්කාර නිරුද්ධ වේ
57 ඔය විදිහට අවිද්‍යාව සහමුළින්ම නැතිවෙලා නිරුද්ධ වීමෙන් සංස්කාර නිරුද්ධ වෙලා යනවා
58 සංස්කාර නිරුද්ධ වීමෙන් විඤ්ඤාණය නිරුද්ධ වෙලා යනවා
59 විඤ්ඤාණය නිරුද්ධ වීමෙන් නාමරූප නිරුද්ධ වෙලා යනවා
60 නාමරූප නිරුද්ධ වීමෙන් සළායතන නිරුද්ධ වෙලා යනවා
61 සළායතන නිරුද්ධ වීමෙන් ස්පර්ශය නිරුද්ධ වෙලා යනවා
62 ස්පර්ශය නිරුද්ධ වීමෙන් විඳීම නිරුද්ධ වෙලා යනවා
63 විඳීම නිරුද්ධ වීමෙන් තණ්හාව නිරුද්ධ වෙලා යනවා
64 තණ්හාව නිරුද්ධ වීමෙන් උපාදාන නිරුද්ධ වෙලා යනවා
65 උපාදාන නිරුද්ධ වීමෙන් භවය නිරුද්ධ වෙලා යනවා
66 භවය නිරුද්ධ වීමෙන් ඉපදීම නිරුද්ධ වෙලා යනවා
67 ඉපදීම නිරුද්ධ වීමෙන් ජරා-මරණ, සෝක, වැළපීම්, කායික දුක්, මානසික දුක්, සුසුම් හෙළීම් ආදිය නිරුද්ධ වෙලා යනවා
68 ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ මුළු මහත් දුක් රැසම නිරුද්ධ වෙලා යන්නේ