# බුද්ධානුස්සති භාවනාව
1මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන්වහන්සේ සියළු කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරුවූ සේක. රහසින්වත් පවු නොකළ සේක. සියළු පාපයන් ගෙන් මිදුන සේක. වීත රාගී වූ සේක. වීත දෝසී වූ සේක. වීත මෝහී වූ සේක.
2බුදු රජාණන්වහන්සේ ඇසින් රූප දැක ඒ රූප කෙරෙහි නො ඇළුන සේක. නො ගැටුන සේක. මුලා නො වුන සේක. ආශාව දුරුකළ සේක. ඇස සංවර කළ සේක. ඇස දමනය කළ සේක. ඇස පාලනය කළ සේක.
3කණින් ශබ්ද අසා ඒ ශබ්ද කෙරෙහි නො ඇළුන සේක. නො ගැටුන සේක. මුලා නො වුන සේක. ආශාව දුරුකළ සේක. කණ සංවර කළ සේක. කණ දමනය කළ සේක. කණ පාලනය කළ සේක.
4නාසයෙන් ගඳ සුවඳ දැන ඒ ගඳ සුවඳ කෙරෙහි නො ඇළුන සේක. නො ගැටුන සේක. මුලා නො වුන සේක. ආශාව දුරුකළ සේක. නාසය සංවර කළ සේක. නාසය දමනය කළ සේක. නාසය පාලනය කළ සේක.
5දිවෙන් රස දැන ඒ රසය කෙරෙහි නො ඇළුන සේක. නො ගැටුන සේක. මුලා නො වුන සේක. ආශාව දුරුකළ සේක. දිව සංවර කළ සේක. දිව දමනය කළ සේක. දිව පාලනය කළ සේක.
6කයෙන් පහස ලබා ඒ පහස කෙරෙහි නො ඇළුන සේක. නො ගැටුන සේක. මුලා නො වුන සේක. ආශාව දුරුකළ සේක. කය සංවර කළ සේක. කය දමනය කළ සේක. කය පාලනය කළ සේක.
7මනසින් අරමුණු දැන ඒ අරමුණු කෙරෙහි නො ඇළුන සේක. නො ගැටුන සේක. මුලා නො වුන සේක. ආශාව දුරුකළ සේක. මනස සංවර කළ සේක. මනස දමනය කළ සේක. මනස පාලනය කළ සේක.
8සියළු කුසල් දහම් උපදවා ගත් සේක. සියලු ලෝ වැසියන් ගේ අමිස පූජා ප්‍රතිපත්ති පූජා පිලිගැනීමට සුදුසු වන සේක.
9බුදු රජාණන්වහන්සේ අරහං වන සේක. අරහං වන සේක. අරහං වන සේක.
10මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන්වහන්සේ අවබෝධ කළ යුතු වූ දුක නම් වූ ආර්ය සත්‍ය ගුරු උපදේශ නැතිවම අවබෝධ කොට වදාළ සේක.
11ප්‍රහානය කළ යුතු වූ දුක හට ගැනීම නම් වූ ආර්ය සත්‍ය ගුරු උපදේශ නැතිවම ප්‍රහානය කොට වදාළ සේක.
12සාක්ෂාත් කළ යුතු වූ දුක නැතිවීම නම් වූ ආර්ය සත්‍ය ගුරු උපදේශ නැතිවම සාක්ෂාත් කොට වදාළ සේක.
13ප්‍රගුණ කළ යුතු වූ දුක නැතිවීමේ මග නම් වූ ආර්ය සත්‍ය ගුරු උපදේශ නැතිවම ප්‍රගුණ කොට වදාළ සේක.
14මේ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයන් සත්‍ය ඤාණ වශයෙන් ද, කෘත්‍ය ඤාණ වශයෙන් ද, කෘත ඤාණ වශයෙන් ද, පරිවර්ත තුනකින් යුතුව, ආකාර දොළසකින් යුතුව ගුරු උපදේශ නැතිවම අවබෝධ කොට වදාළ නිසා සම්මා සම්බුද්ධ වනසේක. සම්මා සම්බුද්ධ වනසේක. සම්මා සම්බුද්ධ වනසේක.